1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de zin van de Aw/1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals dia, negatief, afdruk, duplicaat, Polaroid, CD, DVD, floppy disk, of enig ander optisch of magnetisch medium, in de zin van art. 6:231/BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jan Dijkstra Fotografie en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd, worden door Jan Dijkstra Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Jan Dijkstra Fotografie gebruikelijke vergoeding van toepassing zoals op de website: www.jandijkstrafotografie.nl staat vermeld. Jan Dijkstra Fotografie is overigens niet aansprakelijk als in de tekst op de website fouten zijn geslopen.

5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Jan Dijkstra Fotografie vastgesteld. Indien Jan Dijkstra Fotografie en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd heeft Jan Dijkstra Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 25% te verhogen.

6a. Foto's blijven eigendom van Jan Dijkstra Fotografie tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het is de wederpartij niet toegestaan foto’s te gebruiken alvorens volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Daarna heeft de wederpartij het recht de foto's te gebruiken naar eigen wens. Ook de verantwoording voor het gebruik berust dan volledig bij de wederpartij.

6b. Foto's die gemaakt worden als gratis proeffoto, welke zij voorzien van een zichtbaar watermerk blijven eigendom van Jan Dijkstra Fotografie. Het copyright blijft onverminderd van Jan Dijkstra Fotografie. De opdrachtgever krijgt volledig gebruikers recht van de foto maar niet de commerciële rechten. De opdrachtgever mag de foto naar eigen inzicht gebruiken maar niet commercieel reproduceren. Het is Jan Dijkstra Fotografie toegestaan gemaakte proeffoto's voor reclame of andere publicitaire doeleinden te gebruiken, zonder daarvoor toestemming te vragen van de opdrachtgever.

7. Klachten dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Jan Dijkstra Fotografie te worden meegedeeld. Jan Dijkstra Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren tenzij dit tot onevenredige schade zou leiden.

8. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

  • over de eerste € 2500,- : 15% met een minimum van € 150,-

  • over het meerdere tot € 5.000,- : 8%
  • over het meerdere tot € 15.000,- : 6%
  • over het meerdere: 3%

Indien aannemelijk is dat Jan Dijkstra Fotografie hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de wederpartij bij eventuele toekomstige transacties verplicht tot betaling bij aflevering.

9. Jan Dijkstra Fotografie is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10. Zowel Jan Dijkstra Fotografie als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

11. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

12. In geval van annulering van een opdracht heeft Jan Dijkstra Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding met de nog niet gemaakte kosten.